Dostępność

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.wtztrzcianka.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z Filią w Wieleniuzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wtztrzcianka.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-12-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-20.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Matuszczak, wtz_trzcianka@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 780024363 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Grunwaldzka 14 a, 64-980 Trzcianka usytuowany jest na wyodrębnionej, częściowo ogrodzonej działce. Parterowy budynek jest pozbawiony barier architektonicznych. Zewnątrz wyposażony jest w podjazd dla osób z trudnościami w poruszaniu się, ciągi komunikacyjne wyposażone są w poręcze umożliwiające łatwiejsze poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Do siedziby WTZ prowadzą dwa wejścia. Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada szerokie drzwi o powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na wygodne otwarcie drzwi i skorzystanie z przejścia oraz odpowiednie oświetlenie, jak również sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szeroki korytarz umożliwia sprawne i wygodne przemieszczanie się osób. Sale terapeutyczne są naturalnie doświetlone przez znajdujące się w nich duże okna. Wszystkie pomieszczenia w WTZ w Trzciance dostępne są dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W WTZ w Trzciance jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance, Filia w Wieleniu przy ul. Mickiewicza 9, 64-730 Wieleń usytuowany jest na wyodrębnionej, ogrodzonej działce. Dwukondygnacyjny budynek jest pozbawiony barier architektonicznych - wyposażony jest wewnątrz w platformę osobową. W WTZ znajduje się jedna klatka schodowa. Do siedziby WTZ prowadzą dwa wejścia, przed głównym wejściem przy schodach zewnętrznych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
Lokal dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posiada szerokie drzwi o powierzchni manewrowej, potrzebnej osobie niepełnosprawnej na skorzystanie z przejścia oraz odpowiednie oświetlenie, jak również sanitariaty przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Korytarz umożliwia sprawne i wygodne przemieszczanie się osób. Sale terapeutyczne są naturalnie doświetlone przez znajdujące się w nich duże okna.
Większość pomieszczeń w WTZ w Wieleniu dostępnych jest dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
Przed budynkiem nie ma parkingu, istnieje możliwość zaparkowania na dziedzińcu budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W WTZ w Wieleniu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Ułatwienia na stronie internetowej:
  - wprowadzono kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść
  - wprowadzono mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej
  - na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  - strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku

 

  

Nasi Partnerzy