Pracownie Wieleń

Stolarnia regionalna

Stolarnia Regionalna zajmuje się poznawaniem różnych technik stolarskich oraz przyswajaniem wiadomości o drewnie, jego zastosowaniu i obróbce. Na zajęciach uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności technologiczne oraz przyuczani są do wykonywania prostych prac stolarskich np. obsługa prostych narządzi stolarskich, wycinanie z drewna, wykonywanie przedmiotów użytkowych oraz dekoracyjnych itp.

Wszystkie wykonywane w pracowni czynności maja na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności. Poznawanie różnych technik stolarskich daje możliwości usprawnienia czynności manualnych rąk i palców, rozwija wyobraźnię oraz kształtuje cierpliwość i dokładność wykonywania danych prac.

Celem edukacji regionalnej prowadzonej wśród Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu jest:

 • zdobywanie wiedzy o regionie, jego społeczeństwie, przyrodzie, kulturze i dziedzictwie kulturowymu
 • poznawanie walorów i specyfiki regionu czarnkowsko- trzcianeckiego
 • współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionalnych oraz czynne tworzenie kultury regionu
 • zapoznawanie z najbliższym, regionem poprzez czynne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, integracyjnych, warsztatowych itp.
 • poznawanie walorów turystycznych regionu poprzez zwiedzanie okolicy i różne formy wycieczek terenowych
 • zapoznawanie z literatura regionalną i lokalnymi legendami
 • zapoznawanie z kulturą regionu i jej twórcami: spotkania z twórcami ludowymi i artystami, ludźmi kultury, polityki, samorządu itp.
 • wykonywanie prac związanych z aktualnie poznawanym tematem regionalnym

 

 Pracownia gospodarstwa domowego

W pracowni gospodarstwa domowego wpajamy i utrwalamy pozytywne nawyki żywieniowe uczestników warsztatu. Uczestnicy w trakcie zajęć w pracowni zwracają szczególną uwagę na dbanie o własne bezpieczeństwo oraz przestrzegania ogólnych zasad higieny.

Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej. Zdobywają też wiedzę na temat estetycznego podawania i przygotowywania posiłków. Uczestnicy przebywając na tej pracowni planują niezbędne zakupy, jak również kupują potrzebne produkty. Podczas prowadzonych zajęć zapoznają się ze sposobami przyrządzania prostych potraw, zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Pracują przy pomocy urządzeń AGD takich jak: roboty kuchenne, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, zmywarka do naczyń, kuchenka elektryczna.

Podopieczni na pracowni gospodarstwa domowego uczą się nakrywania i dekorowania stołów oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Osoby niepełnosprawne intelektualnie doskonale radzą sobie z czynnościami związanymi z nakrywaniem do stołów: układają serwetki, przygotowują odpowiednią ilość zastawy do ilości uczestników siedzących przy jednym stole. Po zakończonej pracy na pracowni, wykonują czynności porządkowe związane z myciem i wyparzaniem naczyń, sprzątaniem swoich stanowisk pracy oraz całej pracowni.


 

  Pracownia tkacko-krawiecka

Głównym celem zajęć w pracowni jest wyrabianie dokładności i cierpliwości przy wykonywaniu czynności oraz kształtowanie wyobraźni. Uczestnicy uczą się obsługi maszyny do szycia oraz prostego szycia maszynowego i ręcznego, nabywają umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, utrzymywania porządku na stanowisku pracy. Pracownia zajmuje się głównie szyciem stroi na przedstawienia, powstają tutaj poduszki, aplikacje oraz elementy dekoracyjne. W  pracowni uczestnicy uczą się samodzielnego projektowania prac. Poznając przybory, narzędzia i urządzenia służące do wykonywania prac krawieckich. Zapoznają się z rodzajami oraz właściwościami tkanin i dzianin. Uczą się podstawowych ściegów ręcznych oraz ozdobnych. Przyszywają haftki, guziki, koraliki i cekiny. Poznają ogólne techniki prac związanych z wykonywaniem prostych elementów  ozdobnych i dekoracyjnych.


 

Pracownia artystyczno-plastyczna

Pracownia artystyczno-plastyczna umożliwia podopiecznym rozwijanie swoich zdolności manualnych, a także doskonalenia takich cech jak: cierpliwość, precyzja i dokładność wykonywania zadań. Zdobywają i doskonalą umiejętności, zapoznają się z podstawowymi technikami plastycznymi, poznają świat barw oraz rozwijają własną kreatywność przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Uczestnicy odkrywają w sobie talenty, które potem mogą rozwijać. Do pracy wykorzystuje się tradycyjne i znane techniki malarskie i zdobnicze. Pdczas zajęć na pracowni artystyczno- plastycznej uczestnicyuczą się korzystać z najnowszych technologii zdobniczej - decoupage, metoda transferu dekorowanie gotowymi aplikacjami. Podopieczni uczą się jak prawidłowo rozkładać farbę, korzystać z kleju zwykłego i kleju na gorąco. Prace z tej pracowni sprzedawane są na różnego rodzaju jarmarkach, festynach itp.


 

 Pracownia komputerowo-fotograficzna

Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają za zadanie zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera i aparatu fotograficznego. Celem działalności pracowni komputerowej jest nabycie umiejętności w zakresie obsługi komputera, drukarki, skanera, ksero, laminatora, bindownicy. Na pracowni komputerowo-fotograficznej będzie kształtowana znajomość systemu, skrótów klawiszowych, przyswajanie nazw i oznaczeń komputerowych, nauka i doskonalenie pisania, rysowania w poszczególnych programach, korzystanie z gier edukacyjnych i rozrywkowych oraz ich instalacja. Korzystając z internetu uczestnicy rozwijają własne zainteresowania, zdobywają nowe hobby, poszerzają wiedzę na temat otaczającego ich świata. W pracowni uczestnicy poznają podstawowe i zaawansowane techniki fotograficzne oraz ich zastosowania praktyczne i artystyczne. Obserwując codzienność przez obiektyw aparatu, nauczymy się dostrzegać i wydobywać piękno z jej najbardziej prozaicznych aspektów.


Pracownia aktywizacji zawodowej

Konieczność utworzenia nowej pracowni aktywizacji zawodowej wynikała z potrzeb związanych z podejmowaniem przez osoby niepełnosprawne zatrudnienia na otwartym, chronionym rynku pracy oraz spółdzielniach socjalnych zatrudniających osoby niepełnosprawne intelektualnie. Głównym celem pracowni jest zdobywanie kompetencji zawodowych pozwalających na podjęcie praktyk zawodowych, staży oraz prowadzenia zajęć zawodoznawczych a w efekcie wyjścia na rynek pracy. Każdy uczestnik będzie miał wyznaczoną ścieżkę zawodowa co pozwoli na sprecyzowanie potrzeb.

 

Cele pracowni aktywizacji zawodowej: 

 • odkrywanie mocnych i słabych stron uczestników
 • precyzowanie preferencji i umiejętności
 • określanie oczekiwań zawodowych
 • ocenianie uzdolnień zawodowych
 • opracowywanie indywidualnych planów rozwoju osobistego
 • kształtowanie właściwego stosunku do pracy
 • poznanie metod i techniki poszukiwania pracy
 • pisanie życiorysu, listu motywacyjny, podania o pracę, CV, wypełnianie formularzy niezbędne przy zatrudnieniu
 • przygotowywanie  do rozmowy z pracodawcą
 • Określanie wartości płynących z podjęcia pracy
 • nabycie umiejętności współpracy w grupie
 • korzystanie z oferty praktyk zawodowych, staży i zdobywanie nowych doświadczeń

 

Pracownia gospodarczo-ogrodnicza

Pracownia gospodarczo-ogrodnicza pozwala naszym uczestnikom nauczyć się jak dbać i pielęgnować rośliny doniczkowe, a także nasadzenia w ogrodzie WTZ. Wykonujemy prace zależne od pór roku, charakterystyczne dla pracowni: podlewanie, koszenie trawy, odchwaszczanie, przycinanie krzewów, przekopywanie, grabienie. Podopieczni uczą się rozpoznawania poszczególnych gatunków roślin, posługiwania odpowiednimi narzędziami ogrodowymi ich konserwacji, zaznajamiają się z zasadami bezpiecznego zachowania się w ogrodzie. Obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie: cykl rozwojowy roślin, zmieniające się pory roku uczestnicy nabywają umiejętności planowania. W pracowni gospodarczo – ogrodniczej uczymy się również ekologii i wykorzystania materiałów recyklingowych. Opiekując się roślinami, ogrodem, podopieczni doskonalą cierpliwość, pracowitość, staranność i opiekuńczość, pogłębiają poczucie estetyki i naturalnego piękna. Rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo- ruchową, a także orientację przestrzenną. Wykonujemy prace plastyczne związane z tematyką ogrodu posługując się różnokierunkowymi technikami.

 

  

Nasi Partnerzy