Aktualności

2022.10.12

„Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji” RPWP.07.01.02-30-0161/19

 
 
„Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji”
RPWP.07.01.02-30-0161/19
 
 
Z ogromną przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu
Aktywnie w stronę integracji i aktywizacji”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja,
 Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,
okres jego realizacji trwa od 30.09.2021 r. do 30.09.2023 r.
Projekt realizowany jest przez
"CARITAS" Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance/ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance
 
 
 
Projekt jest skierowany do 85 osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym 60 osób z niepełnosprawnością, które zamieszkują w myśl KC w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
 
 
 
W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:
 
Zadanie 1 - Aktywizacja społeczna - opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji społeczno - zawodowej, podpisanie kontraktów – 85 uczestników projektu
a)      Na początku przystąpienia do projektu każdy uczestnik projektu spotka się z doradcą zawodowym, który stworzy podstawy do opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) w zakresie aktywizacji zawodowej. IŚR obejmie ocenę predyspozycji zawodowych, określenie deficytów w obszarze zawodowym, określenie potrzeb i zaleceń do rodzaju i wymiaru wsparcia.
Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia w wymiarze 4 godzin.
b)      Następnie po spotkaniu z doradcą zawodowym na początku przystąpienia do projektu każdy uczestnik spotka się ze specjalistą ds. kontraktów socjalnych (spotkania indywidualne). Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia w wymiarze 4 godzin. Dokona on identyfikacji indywidualnych problemów uczestników projektu w obszarze funkcjonowania osobistego, społecznego, barier utrudniających integrację społ., wyznaczy kierunki i wymiar wsparcia uczestników w zakresie aktywizacji społecznej, a następnie z każdym uczestnikiem podpisze umowę na wzór kontraktu socjalnego, której obowiązkowym elementem są usługi aktywnej integracji, zawierającą wszystkie elementy kontraktu określone w ustawie o pomocy społecznej
 
Zadanie 2. Aktywizacja społeczna – trening umiejętności społecznych, trening ekonomiczny
a)      Grupowy trening umiejętności społecznych: dla 85 uczestników projektu.
Program to m.in. metody właściwej komunikacji interpersonalnej, budowanie relacji z innymi, ocena własnej sytuacji życiowej i zawodowej oraz szans na jej poprawę, budowanie poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, asertywność, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.
b)      Grupowy trening ekonomiczny- aby rozwinąć umiejętności wykorzystania czynności życia codziennego w projekcie zaplanowano grupowy trening ekonomiczny dla 40 osób, u których zidentyfikowana zostanie konieczność tego typu wsparcia. Program to m.in. kształtowanie i podtrzymywanie orientacji w wartości pieniądza i towaru, umiejętność planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości; nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług; planowanie najpotrzebniejszych zakupów, wybór sklepu pod względem cenowym; planowanie wydatków na cały miesiąc, oszczędne gospodarowanie budżetem oraz racjonalne wydawanie pieniędzy (wydatki stałe, takie jak czynsz za mieszkanie i inne opłaty związane z utrzymaniem domu).
Każdy uczestnik projektu po w/w treningach otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w treningu.
 
Zadanie 3. Aktywizacja zdrowotna – wsparcie zdrowia psychicznego
a)      W projekcie założono działania związane z poprawą stanu zdrowia mające wpływ na podniesienie szans w uzyskaniu zatrudnienia – jako element całościowego wsparcia: wsparcie psychologa, spotkania indywidualne dla 85 osób. Pracownicy Wnioskodawcy wskazują, iż uczestnicy nie radzą sobie z problemami, żyją w ciągłym napięciu związanym ze złą sytuacją materialną i życiową. Dla każdego uczestnika wsparcie psychologa, które będzie miało na celu ustabilizowanie psychiczne, na tyle, aby mógł przestać koncentrować się na swoim położeniu i aby mógł efektywnie korzystać ze wsparcia, a także aby umiał radzić sobie z problemami, nabrał wiary we własne siły. Tematyka: rozwiązywanie indyw. problemów psychicznych, budowanie poczucia przydatności, zwalczanie poczucia bezradności, zależności od innych, lęku przed pracą, chorobami, nietolerancją.
 
Zadanie 4. Aktywizacja zdrowotna osób niepełnosprawnych
a)   Dla 60 osób z niepełnosprawnościami istnieje konieczność zapewnienia również działań, które mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie fizycznych barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy; przewidziano więc sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. Jest to szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych, które chcą podjąć pracę – gdyż okres oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne NFZ jest bardzo długi.
Dla 60 osób z niepełnosprawnościami zaplanowano zajęcia indywidualne z rehabilitantem/fizjoterapeutą. Do aktywizacji zdrowotnej będzie kierował Specjalista ds. kontraktów socjalnych, który w umowie na kształt kontraktu socjalnego zawrze odpowiednie zapisy. Sesje rehabilitacyjne/fizjoterapeutyczne będą przeprowadzone w pomieszczeniach fizjoterapeutycznych udostępnionych przez Wnioskodawcę. Postępowanie rehabilitacyjne zmierzać będzie do powstrzymania postępującej regresji, a także do umożliwienia jak najbardziej samodzielnego życia, przeciwdziała marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych i działania na rzecz budowania poczucia wartości i godności, poszanowanie autonomii osób niepełnosprawnych.
 
Zadanie 5. Aktywizacja zawodowa – dopasowanie kwalifikacji lub kompetencji do potrzeb rynku pracy
W projekcie przewidziano działania związane z dostosowaniem kompetencji/ kwalifikacji 30 uczestników do potrzeb rynku prac- tj. realizację kursów/szkoleń. Uczestnicy często nie mają podstawowych kompetencji/kwalifikacji wymaganych na rynku pracy, stąd konieczność wsparcia w tym zakresie. Wszystkie szkolenia w projekcie kończyć się będą uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności/kompetencje/kwalifikacje.
Tematyka szkoleń będzie określana na podstawie wyników Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, monitoringu lokalnego rynku pracy i współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i dobierana do indywidualnych potrzeb uczestnika. Przewidziano stypendium (wypłacane na zasadach określonych w Ust. o promocji zatrudnienia) i zwrot kosztów dojazdu. Wszystkie kursy/szkolenia będą realizowane przez jednostki posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
 
Zadanie 6. Aktywizacja zawodowa - Staże dla 25 uczestników projektu
I. Staż jest formą wsparcia, która umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W ramach projektu zaplanowano staże dla 25 uczestników.
II. Okres odbywania stażu wynosi 3 miesiące, w wymiarze 160h/mc dla pełnosprawnych i osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i w wymiarze 140h/mc dla pozostałych uczestników projektu.
III. Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażysta w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa się staż. Opiekun monitoruje realizację przydzielonego stażyście zakresu obowiązków oraz udziela stażyście informacji zwrotnej nt. osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań. Na jednego opiekuna stażu przypada jeden stażysta. Stażyście przysługiwać będzie m-czne stypendium.
 
Zadanie 7. Aktywizacja zawodowa - WTZ,
W ramach zadania uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem trenera pracy – 60 uczestników.
W projekcie nie zostanie utworzony nowy WTZ, wsparcie będzie świadczone w obejmowanym wsparciem WTZ "CARITAS" Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance (WTZ Trzcianka, Wieleń)
Uczestnicy projektu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w pracowniach poszczególnych WTZ.
 
Zadanie 8. Aktywizacja zawodowa – praktyki dla uczestników WTZ
Dla 40 uczestników WTZ zaplanowano praktyki zawodowe, dzięki którym UP mają możliwość rozwijania umiejętności zawodowych. Praktyka to forma praktycznej nauki zawodu będąca zdobywaniem nowych umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy, według ustalonego programu, uzgodnionego pomiędzy pracodawcą a osobą odbywającą praktykę. Dzięki uczestnictwie w praktykach, uczestnicy WTZ podniosą swoją samoocenę, uwierzą w możliwość podjęcia pracy i rozwoju zawodowego, ale także odniosą korzyści finansowe, które będą motorem do dalszego poszukiwania pracy i źródeł zatrudnienia.
Przewidziano realizację miesięcznych praktyk zewnętrznych - poza warsztatem, realizowanych w oparciu o współpracę z lokalnymi jednostkami ekonomii społecznej, w tym głównie lokalnymi spółdzielniami socjalnymi. Kwalifikowanie do praktyk będzie odbywać się przez Trenera Pracy, na praktyki uczestnicy projektu będą uczęszczać w grupach max 5 osobowych. Stanowisko pracy i podmiot przyjmujący na praktykę będą dopasowywane do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Każdy z uczestnik projektu podpiszę umowę i plan praktyki, określający zadania w ramach praktyki. Dla uczestnika projektu przewidziano wynagrodzenie w wysokości 500 zł/mc.
 
 
Zadanie 9 - Działania o charakterze środowiskowym- spotkania integracyjne
W ramach zadania przewidziano organizację 3 spotkań integracyjnych- wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych o charakterze kulturalnym, festynów, w których uczestniczyć będą uczestnicy projektu, ich otoczenie społeczne (w tym rodziny), mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i których głównym celem jest integracja uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym i z okolicznymi mieszkańcami oraz wzrost ich aktywności społecznej.
 
Celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społeczno – zatrudnieniowej (aktywizacja społeczna przez min. 34% osób; zatrudnieniowa przez min 25% osób – w przypadku osób niepełnosprawnych przez 12%) wśród 85 biernych zawodowo (45K, 40M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących/uczących się w myśl KC w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim, poprzez udział ww. osób w kompleksowym wsparciu w okresie od 30.09.2021 do 30.09.2023 r.
 
Planowane efekty realizacji projektu to:
- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 30 uczestników projektu
-  poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 uczestników
- pracujących po opuszczeniu programu – 4 uczestników
 
 
Wartość projektu: 1 028 532,60 zł
Dofinansowanie UE : 874 252,71 zł
 
 
 

 

 

Nasze projekty

VI 2015 Projekt numer 1
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 2
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 3
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 4
krótki opis

Nasi Partnerzy