Aktualności

2022.03.01

Aktywnie ku integracji

 

Tytuł projektu: „ Aktywnie ku integracji” POWR.01.05.01-00-0095/20

 

Nazwa beneficjenta: „Caritas” Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 01.01.2022 - 30.06.2023.

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez min. 24% spośród 65 osób z niepełnosprawnościami (30K+35M) pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji na rynku pracy przez min. 27% z 6 OzN pracujących (3K, 3M), zamieszkujących w powiatach: czarnkowsko- trzcianeckim, obornickim i wągrowieckim poprzez udział w kompleksowym wsparciu w zakresie aktywizacji zawodowej.

Projekt służy zwiększeniu poziomu i jakości zatrudnienia Osób z niepełnosprawnościami i biernych zawodowo z powodu choroby poprzez objęcie 71 osób z niepełnosprawnościami (6 osób pracujących i 65 niepracujących), indywidualną i kompleksową aktywizacją zawodową.

Wsparcie w ramach projektu:

- Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika projektu.

- identyfikacja potrzeb i pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej.,

- ocena predyspozycji i stanu zdrowia UP w zakresie doboru wsparcia i przyszłej ścieżki zaw.,

- zaproponowanie odpowiednich form wsparcia w projekcie na podstawie IPD (minimum dwie), m.in. wsparcie trenera pracy, szkolenia, staże, doradztwo zaw., pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne.

- uzupełnianie lub zdobycie nowych kompetencji lub kwalifikacji,

- zdobywanie doświadczenia zawodowego,

- zatrudnienie wspomagane,

- wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,

- wsparcie pracodawców mające na celu przygotowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnikami projektu są:

Osoby fizyczne zamieszkujące tereny powiatów: czarnkowsko- trzcianeckiego, obornickiego i wągrowieckiego. Są to pełnoletnie, niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) osoby z niepełnosprawnościami (stopień znaczny lub umiarkowany lub z niepełnosprawnością sprzężoną) oraz 6 osób pracujących (3K, 3M).

 

Planowane efekty projektu:

Minimum 27% pracujących osób z niepełnosprawnościami poprawi jakość swojego zatrudnienia , zaś minimum 24% niepracujących osób pozyska zatrudnienie. Nastąpi tym samym zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami z powiatów: czarnkowsko- trzcianeckiego, obornickiego i wągrowieckiego.

 

Informacje dodatkowe:

Wartość projektu: 948 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu: 948 900,00 PLN, w tym z UE: 799 732,92 PLN.

 

 

 

 

Nasze projekty

VI 2015 Projekt numer 1
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 2
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 3
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 4
krótki opis

Nasi Partnerzy