Aktualności

2020.04.03

Ważne informacje!

Drodzy rodzice/opiekunowie uczestników oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Parafii Pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance i Wieleniu!

Nastał dla nas wszystkich trudny czas. Kadra WTZ stara się jak najlepiej  wypełniać swoje obowiązki pracując zdalnie. Mam nadzieję, że jesteście Państwo zadowoleni z formy zdalnych zajęć jakie są codziennie publikowane na portalach społecznościowych FB oraz dla tych, którzy ich nie posiadają, dodatkowo na stronie www.wtztrzcianka.pl. Staramy się aby zajęcia były różnorodne
i ciekawe oraz możliwe do wykonania w warunkach domowych. Bardzo nam zależy aby proces rehabilitacji zarówno społecznej i zawodowej ale także ruchowej był kontynuowany mimo zawieszenia zajęć w WTZ. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Państwa pomoc w realizacji Indywidualnych Programów Rehabilitacji naszych uczestników a Waszych dzieci jest w tej wyjątkowej sytuacji niezbędna.

W dniu 31.03.2020r. została podpisana przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę   USTAWA
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zdaję sobie sprawę, że jesteście Państwo zaniepokojeni sytuacją i nasuwa się wiele pytań dotyczących np. utratą ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych etc.

Aby Państwa uspokoić oraz przede wszystkim poinformować o szczególnych rozwiązaniach dotyczących konkretnie Warsztatów Terapii Zajęciowej informuję, że Art. 1. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) wprowadza się następujące zmiany, które od 31.03.2020r. obowiązują:

1.       W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze
z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

WAŻNE!!! Poniżej w linku znajdziecie Państwo informację jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095

2.      Dobra wiadomość to także zapis, że dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie ulega obniżeniu, w związku
z zawieszeniem działalności warsztatu na skutek przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo informuję, że wszyscy uczestnicy będą mieli wypłacony trening ekonomiczny
za czas ich niezawinionej nieobecności na zajęciach w WTZ.

3.      WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA!!!

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

         4. WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH ZOSTAJE ZACHOWANA!!!

1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa
w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

PEŁNA TREŚĆ USTAWY DOSTĘPNA JEST W LINKU PONIŻEJ

http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/299_u/$file/299_u.pdf

 

                                                                                                                      Z poważaniem:

                                                                                                              Katarzyna Matuszczak

                                                                                                        Kierownik WTZ Caritas w Trzciance

 

Nasze projekty

VI 2015 Projekt numer 1
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 2
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 3
krótki opis
VI 2015 Projekt numer 4
krótki opis

Nasi Partnerzy